top of page
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.

עתליה בן אבא

תמר אלון

אודי סגל

תאיר קמינר

עמרי ברנס

"אני רוצה שכל נער שמגיע לגיל הזה יבין שגם אם הוא בוחר להתגייס, הוא בעצם מקבל החלטה שיש לה מטען מוסרי מאד חשוב. והעובדה שהוא הולך עם הזרם, שזה מה שהרוב עושה, לא מקלה מהאחריות המוסרית של הבחירה עצמה. מדברים איתי על מצב שבו כולם יסרבו, אני דווקא חושב על המצב בו כולם יתגייסו, כולם יגידו כן לדבר הנורא הזה שקורה, זה הרבה יותר מפחיד אותי לחשוב שכולם הולכים עם העדר, כולם הולכים אחרי כל מה שאומרים להם" (אופיר אברבוך, 150 יום בכלא הצבאי)

טניה גולן

נעה גור גולן

עדו רמון

אופיר אברבוך

תמר זאבי

הדס טל

bottom of page