top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

אודי סגל

1995
לפני הגיוס
כן
כן

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

אודי על סירובו:

סירבתי להתגייס כי שירות שלי בצבא יתרום למערכת הדכאנית שהצבא הוא הזרוע המבצעת שלה. אני לא מוכן לקחת חלק בשלילת החירויות של הפלסטינים. אני לא מוכן לתרום למצב שבו ארבעה מיליון פלסטינים חיים בשטחים תחת משטר שהם לא בחרו בו,. אני רואה את הסירוב שלי גם כאקט של סולידריות עם כל מי שנפגע מהמשטר הישראלי, גם בישראל וגם בשטחים.
 

למדתי בבית ספר יהודי-ערבי שמונה שנים. לקראת תאריך הגיוס שלי הבנתי שאם אני אתגייס לצבא אני בעצם אזרוק לפח את כל הלימודים בבית ספר, את כל הניסיון הזה לקיים דו-קיום. כי דו-קיום וכיבוש זה דברים שלא הולכים ביחד.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page