top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.

תמר אלון

1998
לפני הגיוס
כן
כן

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

מתוך הצהרת הסירוב של תמר:

אינני מוכנה לקבל את הטענה שדיכוי של עם אחר, שלילת זכויות אדם בסיסיות, גזענות ושנאה הם הכרח לקיומה של מדינת ישראל. אינני משלה את עצמי כי המציאות היא חד-צדדית, או כי הפתרון הוא קל ומיידי. אך אני מאמינה כי דרכי המלחמה, האלימות, הדיכוי והשליטה לא יאפשרו לנו לאורך זמן לקיים מדינה דמוקרטית ולהיות "עם חופשי בארצו". אני מסרבת להתגייס לצבא מתוך דאגה ואהבה לחברה הישראלית שאליה אני שייכת...

 

הבחירה שלי שלא להתגייס היא תולדה של תהליך ארוך ומורכב... לא לכל אחת יש את האפשרות לבחור כמוני. אינני עיוורת למעגלי הדיכוי הנוספים הקיימים בחברה הישראלית כלפי נשים, מזרחים, מהגרים ואוכלוסיות מוחלשות נוספות... בסירובי לתת יד למערכת הדכאנית אני מבקשת להיות סולידרית גם עם כל מי שנשללה מהן ומהם חירות הבחירה.

bottom of page