top of page
contact us
עלינו
מסרבות היא רשת פעילות ופעילים שמטרתה היא לתמוך בסרבניות וסרבנים פוליטים ולקדם שיח בנושא סרבנות בקרב הציבור הישראלי.

הסירוב הפוליטי הוא בעל חשיבות רבה בקידום פתרון צודק לכלל האנשים בין הים והירדן ובשבירת מוסכמות בשדה הפוליטי הישראלי. סירוב הוא פוליטי כל עוד הוא משמש ליצירת הד פומבי-תקשורתי. סרבנות פוליטית אינה מבדילה בין אופני שחרור מן השירות הצבאי: קב"ן, אי-התאמה, כליאה, פטור מטעמי בריאות או פרוטקציה.

מלש"בית, מילואימניק, חיילת, שוקלת לסרב? צרי קשר!

הרשת מציעה חיבור לפעילים ולסרבניות נוספות, פלטפורמה לדיון פוליטי-ביקורתי על החברה הישראלית בכלל ועל הכיבוש הצבאי בפרט וכן ליווי בירוקרטי, תקשורתי ואישי לסרבנים.
עקבו אחרינו

עדו רמון

[?]
לפני הגיוס
כן
כן

שנת לידה
סירוב בשלב...
נכלא/ה?
השתחרר/ה סופית?

הצהרת הסירוב של עדו:

איני מאמין ברעיון כי כוח ומלחמה יובילו לדבר מלבד סבל ודם. שלום אמיתי לא צומח ממלחמה, הוא צומח מהכרה אמיתית בסבלו של האחר ובזכותו לחיות ולהיות חופשי, במלוא מובן המילה. הצבא, מעצם היותו צבא, לא חותר למטרה זו ויותר מכך, פעולותיו היום-יומיות מכרסמות בסיכוי להגיע לשלום כזה ביום מן הימים. כאשר אנו מחזיקים תחת כיבוש מליוני בני אדם ומפרים את זכויות האדם שלהם, המגיעות להם מעצם היותם בני אנוש, אין אנו יכולים לצפות לסיום האיבה והסכסוך. הצבא הוא כלי מרכזי בדיכוי זה ומאפשר את המשכו ולכן, אני חש כי חובתי המוסרית היא לסרב לשרת אותו. לא אלבש את מדיו ולא אציית לפקודותיו שמשמעותן נתינת יד לעוול עמו איני יכול להשלים.

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page